#gospodarka #pracbaza…

#gospodarka #pracbaza #takaprawda #p0lska #4konserwy